• Slides
  • Slides
  • Slides
  • Slides
  • Slides
  • Slides

Участь громадян та груп інтересів у процесі прийняття рішень (2013-08-08)

Участь громадян та груп інтересів у процесі прийняття рішень

Демократична модель державного управління передбачає активну участь громадян та груп інтересів у процесі прийняття рішень. Це вимагає наявності відповідних правових механізмів та процедур, які, з одного боку, дозволяють громадянам справляти вплив на процес прийняття рішень, а з іншого дають можливість швидко й ефективно ухвалювати ці рішення.
Закон “Про місцеве самоврядування в Україні” надаю територіальним громадам право брати участь у процесі прийняття рішень та висловлювати позицію громадян. Це стає можливим завдяки запровадженню таких механізмів, як загальні збори громадян за місцем проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання. Однак закон не визначив порядку реалізації цих прав, передбачивши, проте, що відповідні процедури будуть визначені в статутах територіальних громад або ж в окремих положеннях місцевих рад.

Формами безпосереднього здійснення місцевого самоврядування членами територіальної громади є:
–    місцевий референдум;
–    загальні збори громадян за місцем проживання;
–    місцеві ініціативи;
–    вибори  селищного  голови, депутатів місцевих рад;
–    громадські слухання;
–    індивідуальні та колективні звернення жителів міста;
–    дорадче опитування громадян;
–    утворення органів самоорганізації населення;
–    інші не заборонені законодавством форми здійснення місцевого самоврядування.
Перерахований перелік форм участі жителів селища у здійсненні місцевого самоврядування, , не є вичерпним.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування сприяють становленню нових форм участі жителів селища  у здійсненні місцевого самоврядування.
Місцевий референдум є основною формою вирішення територіальною громадою питань селищного значення шляхом прямого волевиявлення.
Предметом місцевого референдуму можуть бути питання, віднесені Конституцією і законами України до відання органів місцевого самоврядування.
Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов’язковими для виконання на території селища. 

Вибори селищного  голови, депутатів місцевих рад є формою прямого волевиявлення громадян.
Порядок підготовки, організації, проведення та підбиття підсумків виборів визначається чинним законодавством України.
Загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення.
Загальні збори громадян скликаються за їх місцем проживання (мікрорайону, житлового комплексу, вулиці, кварталу, будинку або іншого територіального утворення) для обговорення або вирішення питань місцевого територіального утворення.
У роботі загальних зборів громадян за місцем проживання можуть брати участь громадяни – члени територіальної громади, які досягли на момент проведення зборів 18 років і постійно проживають на відповідній території, посадові особи місцевого самоврядування та інші особи, до компетенції яких належить вирішення питань місцевого значення. Не можуть брати участь у зборах громадяни, визнані в судовому порядку недієздатними.
Компетенція загальних зборів визначається законодавством України.
Загальні збори скликаються селищним головою,  виконавчим комітетом селищної  ради, органами самоорганізації населення, ініціативною групою членів територіальної громади. У випадку, якщо загальні збори скликаються органами самоорганізації населення або ініціативною групою членів територіальної громади, вони повідомляють про це відповідну раду або її виконком, до якого надійшло повідомлення, не пізніше ніж за 10 днів до їх проведення.
Рішення про скликання загальних зборів, де зазначається, жителі якого утворення мають право брати участь у загальних зборах, час і місце їх проведення, питання, що виносяться на обговорення, доводиться до цих жителів засобами масової інформації та в інший визначений чинним законодавством спосіб не пізніше ніж за 7 днів до їх проведення.
З питань, що розглядаються, загальні збори приймають рішення. Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів жителів, що присутні на зборах, відкритим або таємним голосуванням. Протокол і рішення зборів підписуються головою і секретарем зборів. Копії протоколу і рішення загальних зборів направляються в п’ятиденний термін до органів і посадових осіб, яких стосується прийняте рішення, і доводяться до відома територіальної громади через міські засоби масової інформації.
Рішення, прийняті на загальних зборах громадян або висловлені на них пропозиції, направляються до селищної ради, суб’єктів господарювання, які зобов’язані розглянути ці пропозиції та інформувати у місячний термін про результати розгляду осіб або органи, за рішенням яких було скликано збори.
Рішення загальних зборів громадян враховуються органами місцевого самоврядування в їх діяльності. 
Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд селищною радою будь-якого питання, віднесеного до відання органів місцевого самоврядування.

 

Порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд ради визначається селищною радою.
Члени територіальної громади мають право проводити громадські слухання – зустрічатися з депутатами селищної ради, посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання, вносити пропозиції з питань міського значення, що належать до відання місцевого самоврядування.
Порядок проведення громадських слухань із питань обговорення регуляторних актів та перевірки сталого досягнення цілей, задекларованих при їх прийнятті, а також інших питань, по яких необхідне проведення громадських слухань, обумовлених окремими положеннями (Положення додається), визначається відповідним рішенням селищної  ради згідно з чинним законодавством.
Для участі в громадських слуханнях можуть залучатися фахівці, експерти з питань, що будуть розглядатися.
Пропозиції, внесені за результатами громадських слухань, підлягають обов’язковому оприлюдненню та розгляду органами і посадовими особами місцевого самоврядування.
Члени територіальної громади мають право звертатися до органів та посадових осіб місцевого самоврядування (з урахуванням їх компетенції) із заявами, клопотаннями, зауваженнями, скаргами, пропозиціями з питань, що віднесені до відання місцевого самоврядування, а також для захисту своїх прав і законних інтересів.
Органи та посадові особи місцевого самоврядування міста зобов’язані приймати до розгляду заяви, клопотання, зауваження, скарги, пропозиції громадян і відповідати на них у терміни, визначені чинним законодавством України.
З метою виявлення волі членів територіальної громади під час вирішення важливих питань життя селища можуть проводитися дорадчі опитування жителів.
Рішення про проведення дорадчого опитування приймається селищною радою. Одночасно приймається рішення про створення комісії з вивчення і узагальнення результатів опитування.
Результати дорадчого опитування оприлюднюються на стендах в приміщенні селищної ради, на дошках оголошень та/або на веб-сайті селищної ради, враховуються органами місцевого самоврядування при прийнятті рішень.

 

Постанова Кабінету Міністрів України №996 від 03.11.2010 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” 

Постанова Кабінету Міністрів України №976 від 05.11.2008 “Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи   діяльності органів виконавчої влади”

 


Напишіть відгук